F Ö R E N I N G E N - P I N N S T O L E N

Föreningen Pinnstolen
Pinnstolar
Ångmaskin
Fabriken
Historik
Föreningsinfo

HISTORIK 

 

1870 Per Johan Andersson från Hylletofta startar sin egen fabrik för tillverkning av ämnen till gung- och pinnstolar i Kvarngården, Svenarums socken. Pinnarna svarvades med trampsvarv och stolarna såldes monteringsfärdiga till hantverkare i Jönköping för 15kr/dussin.

 

1876 flyttade P J Andersson sin rörelse till Malmbäck, där han hyrde en parstuga i Jonsbo för 25kr om året. Nu utvidgades tillverkningen genom att P J Andersson inköpte en lokomobil om tre hästkrafter och med den drev han såväl bandsåg, kaptrissa som svarv.1882 sker flytten till den 30.000 kvadratmeter stora tomten på Åker, där fabriken ännu idag ligger. P J Andersson hade då insett järnvägens betydelse och förstod att han måste komma närmare den. 
 

1884 John August Carlson anställdes som bokhållare och verkmästare. Han hade tidigare bl.a. varit anställd vid Hagafors Stolfabrik.

P J Anderssons hälsa hade börjat svikta och J A Carlson fungerade också som ställföreträdare för honom. J A Carlson såg kvalitet som det viktigaste för fortbestånd och framgång - och detta kom att bli företagets främsta goodwill allt framgent.

 

1890-talet Export till London genom firma John J Boyd.
Den gamla lokomobilen på 3hk ersattes av en ångmaskin på 100hk.
Agentur i Köpenhamn och Kristiania (Oslo).

 

1898 Nässjös första fackförening bildades på Nässjö Stolfabrik.

 

1901 Hagaryds fanérsitsfabrik och Stolfabrik övertogs av P J Andersson. Förbindelse med Nässjö Järnvägsstation via "decauvillebana". Egna hem byggdes runt fabriken.1906 Ombildning till aktiebolag - Nässjö Stolfabrik AB.
Disponent blev fabrikör P J Anderssons son Alfred Andersson.1910 John August Carlsson övertog ledningen.1916 Bolagets firmanamn ändrades till Nya AB Nässjö Stolfabrik och därefter likviderades bolaget. Familjen Anderssons aktiemajoritet övertogs av ett konsortium, som gick in med utökat kapital. I konsortiet ingick direktör Simon Ericson, som nu kom att fungera som VD för företaget. Fabriken överläts snart på ett nytt bolag - men styrelsen förblev densamma.


1917 Nässjö Stolfabrik köpte in eller förvärvade aktiemajoriteten i Almenäs Stolfabrik i Nässjö (tidigare bildad som en utbrytning ur Nässjö Stolfabrik), Anders Karlssons Stolfabrik i Skillingaryd, Sängfabriken i Ljusdal och Brödema Wigells stolfabrik i Malmbäck.
Försäljningskontor upprättades i Köpenhamn och Kristiania (Oslo).

Åren efter Ekonomiska svårigheter.


1918 Hovjägmästare friherre Willielm Klingspor, Hällekis, övertog finansansvaret.1923 J A Carlson återanställdes som disponent.

 

1924 samlades 18 st. gymnastikintresserade på den så kallade Klubblyckan vid Åker och beslutade sig för att bilda en gymnastikförening. Eftersom de flesta jobbade på Nässjö Stolfabrik antog föreningen namnet Nässjö Arbetares Gymnastik Klubb (NAGK).1931 Produktionskriser, Stor brand, Den stora betongbyggnaden uppfördes.1934 inköptes en begagnad ångmaskin på 500hk. (den drev en generator på 285 kVA).1940 John Martins blev VD efter sin far, John August Carlson. John Martins övertog då den kommersiella ledningen, den tekniska var hans sedan tidigare.  Tillverkningen bestod i huvudsak av pinnstolar och sargstolar, men även av bord, skåp, byråer m.m.

 

1945 firades fabrikens 75-årsjubileum då medaljer delades ut till trotjänare.1948 Majoriteten i AB Ekelöfs Möbelindustri, Nässjö, inköptes.1960 Björn Stålsmeden övertog ledningen.1962 Kennedystolen introducerades.1964 AB Nässjö Stolfabrik förvärvade aktiemajoriteten i Hagafors Stolfabrik och VD i företaget blev nu Björn Stålsmeden. Fabriken fick den största order som en svensk möbelindustri dittills någonsin erhållit på exportmarknaden. Bakom rekordordern på drygt 2 miljoner kronor stod en av USA:s större möbelfirmor.


1965 Produktionssamarbete med Hagafors Stolfabrik.1967 Först tekniskt samarbete den 1 januari sedan försäljnings-samarbete den 1 juli med Hagafors Stolfabrik. I praktiken blev det i stort sett bara varumärket kvar av Hagafors Stolfabrik som då lades ned. Hagaforsfabriken var en av Smålands äldsta pinnsstolsfabriker grundad 1863.1970 Hundraårsjubileum. Den röda tråden i jubileumsfirandet var en hyllning till företagets medarbetare. Hedersgåvor utdelades till 67 trotjänare med mer än 25 års tjänst i företaget.1972 AB Nässjö Stolfabrik bytte firmanamn till NESTO Möbel AB.1979 10 September överläts AB Nässjö Stolfabriks produktions- och försäljningsverksamhet på NESTO Möbel AB. NESTO kom sedan att ingå i Wissingsgruppen med huvudkontor och administration.
Arne och Bertil Wissing blev företagsledare.1980-1982 Företaget hyrde sina lokaler av kommunen, men skötte själv underhållet.

 

1982 skänkte disponent Björn Stålsmeden en större stolsamling till Nässjö kommun i samband med att han lämnade sina uppdrag vid Nässjö Stolfabrik. En mängd modeller från det mer än hundraåriga företagets tillverkning ingick i samlingen.


1986 Liten konkurs (25 %).
Norska företaget Sandvik Møbler AS och Gunnar Johansson (chef närmast från Ljushammar) kom in företaget. Sandvik ägde till en början 51 %, men de ökade snabbt sin andel.1989 Stor konkurs. Företaget skar ner bland de anställda från ca 70 till 13 (varav 8 arbetare). Maskiner sådes ut och företaget konstruerades om.1990 Norska Sandvik styr ensamt. Bo Ohlsson var platschef och skötte även marknadsföringen.1991 I december fick de anställda veta att de, som allra längst skulle ha arbete vid företaget, skulle ha det till juli 1992. Konkursen var egentligen 10 december detta år.1992 Slutgiltig avveckling 3 juli.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

1993 En utställning med pinnstolar visas under tre dagar på stolfabriken i Nässjö. Utställningen har tillkommit som en del i ett ALU-projekt.

 

1997 Tisdag 27 maj samlas en liten grupp inbjudna av kulturchef Jan Holmquist. Målet med denna kväll är att bilda en förening vars första uppgift är att samla pengar till en restaurering av skorstenen. Ångmaskinen körs för första gången sedan 1976 med hjälp av tryckluft denna dag. Efter ett antal möten i en arbetsgrupp tecknas till sist en förening med namnet Pinnstolen 1997-08-05.

 

2000 Bidrag beviljas för skorstensrestaureringen och 12ton tegel levereras från Bältabo Tegelbruk inför murningsarbetet. 

 

2001 Restaureringen av skorstenen genomförs. Stolar ur samlingen visas på ”Design” utställningen i Kulturhuset och i Viserums konsthall.

 

2002 Bidrag söks och 50.000kr. beviljas för en Idéutställning kommande år. En detaljerad renoveringsplan för Ångmaskinen tas fram av Bengt Spade.2003 Lördag 10 maj hålls seminarium om möbel industrin på Smålands
högland. Söndag 11 maj invigs Idéutställningen i gamla Nässjö Stolfabriks lokaler.2004 Succén med Idéutställningen fortsätter och vi håller öppet även under denna sommaren. Vi medverkar också på Allmogemarknaden i Jönköping.2005 Utställningen utökas med Kennert Josefssons samling av kontors-maskiner från förra århundradet. Utställningen får nu namnet:
”Två utställningar tillsammans”. Ett bidrag för att renovera Ångmaskins-rummet beviljas och renovering genomförs.2006 Arbetet med att renovera Ångmaskinen påbörjas. Denna sommar körs Ångmaskinen med hjälp av tryckluft vid två tillfällen. Ytterligare utökat öppethållande på utställningen. En konstutställning visas också denna sommar.2007 Iordningställande av lokal för att kunna visa gamla industrifilmer.
Utökning av antalet stolar på stolutställningen. Lördagen den 8 september firade vi vårt 10-års jubileum tillsammans med Pinnens konsthall, som också varit verksamma i tio år på Pinnen.

 

2009 En större elektrisk kompressor installerades för att kunnna driva en längre körning av ångmaskinen.

 

2011 En souvenir i form av en miniatyr pinnstol i byggsats togs fram. Ett seminarium om hur man återanvänder äldre industribyggnader hölls den 10 november.

 

2012 Utställningen håller stängt denna sommar p.g.a. fukt- och svampangrepp i lokalens golv.

 

2013 Denna sommar har utställningen öppet endast vid två tillfällen.

En ny fastighetsägare tar över de gamla industrifastigheterna.

 

2014 Samtliga stolar, foton och dokumentation har magasinerats i Nässjö Kommuns förråd. Föreningen har förgäves försökt att hitta alternativa lokaler efter det att Nässjö Kommun och den nya fastighetsägaren ej har kunnat komma överens om ett nytt hyresavtal.

Belysning av skorstenen har installerats.

 

2015 Årsmötet beslutade att det, mot bakgrund av att stolarna nu är magasinerade och att vi inte längre har några lokaler samt att avtalet mellan Föreningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen är uppsagt, enda realistiska är att lägga ned föreningen.

 

 

Stolmakareverkstaden vid starten i Svenarum 1870.

Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2016-01-10 21:16