Historik

1870 Per Johan Andersson från Hylletofta startar sin egen fabrik för tillverkning av ämnen till gung- och pinnstolar i Kvarngården, Svenarums socken. Pinnarna svarvades med trampsvarv och stolarna såldes monteringsfärdiga till hantverkare i Jönköping för 15kr/dussin.

1876 flyttade P J Andersson sin rörelse till Malmbäck, där han hyrde en parstuga i Jonsbo för 25kr om året. Nu utvidgades tillverkningen genom att P J Andersson inköpte en lokomobil om tre hästkrafter och med den drev han såväl bandsåg, kaptrissa som svarv.

1882 sker flytten till den 30.000 kvadratmeter stora tomten på Åker, där fabriken ännu idag ligger. P J Andersson hade då insett järnvägens betydelse och förstod att han måste komma närmare den.

1884 John August Carlson anställdes som bokhållare och verkmästare. Han hade tidigare bl.a. varit anställd vid Hagafors Stolfabrik. P J Anderssons hälsa hade börjat svikta och J A Carlson fungerade också som ställföreträdare för honom. J A Carlson såg kvalitet som det viktigaste för fortbestånd och framgång - och detta kom att bli företagets främsta goodwill allt framgent.

1890-talet Export till London genom firma John J Boyd. Den gamla lokomobilen på 3hk ersattes av en ångmaskin på 100hk. Agentur i Köpenhamn och Kristiania (Oslo).

1898 Nässjös första fackförening bildades på Nässjö Stolfabrik.

1901 Hagaryds fanérsitsfabrik och Stolfabrik övertogs av P J Andersson. Förbindelse med Nässjö Järnvägsstation via "decauvillebana". Egna hem byggdes runt fabriken.

1906 Ombildning till aktiebolag - Nässjö Stolfabrik AB. Disponent blev fabrikör P J Anderssons son Alfred Andersson. 1910 John August Carlsson övertog ledningen.

1916 Bolagets firmanamn ändrades till Nya AB Nässjö Stolfabrik och därefter likviderades bolaget. Familjen Anderssons aktiemajoritet övertogs av ett konsortium, som gick in med utökat kapital. I konsortiet ingick direktör Simon Ericson, som nu kom att fungera som VD för företaget. Fabriken överläts snart på ett nytt bolag - men styrelsen förblev densamma.

1917 Nässjö Stolfabrik köpte in eller förvärvade aktiemajoriteten i Almenäs Stolfabrik i Nässjö (tidigare bildad som en utbrytning ur Nässjö Stolfabrik), Anders Karlssons Stolfabrik i Skillingaryd, Sängfabriken i Ljusdal och Brödema Wigells stolfabrik i Malmbäck. Försäljningskontor upprättades i Köpenhamn och Kristiania (Oslo). Åren efter Ekonomiska svårigheter.

1918 Hovjägmästare friherre Willielm Klingspor, Hällekis, övertog finansansvaret.

1923 J A Carlson återanställdes som disponent.

1924 samlades 18 st. gymnastikintresserade på den så kallade Klubblyckan vid Åker och beslutade sig för att bilda en gymnastikförening. Eftersom de flesta jobbade på Nässjö Stolfabrik antog föreningen namnet Nässjö Arbetares Gymnastik Klubb (NAGK).

1931 Produktionskriser, Stor brand, Den stora betongbyggnaden uppfördes.

1934 inköptes en begagnad ångmaskin på 500hk. (den drev en generator på 285 kVA).

1940 John Martins blev VD efter sin far, John August Carlson. John Martins övertog då den kommersiella ledningen, den tekniska var hans sedan tidigare. Tillverkningen bestod i huvudsak av pinnstolar och sargstolar, men även av bord, skåp, byråer m.m.

1945 firades fabrikens 75-årsjubileum då medaljer delades ut till trotjänare.

1948 Majoriteten i AB Ekelöfs Möbelindustri, Nässjö, inköptes.

1960 Björn Stålsmeden övertog ledningen. 1962 Kennedystolen introducerades.

1964 AB Nässjö Stolfabrik förvärvade aktiemajoriteten i Hagafors Stolfabrik och VD i företaget blev nu Björn Stålsmeden. Fabriken fick den största order som en svensk möbelindustri dittills någonsin erhållit på exportmarknaden. Bakom rekordordern på drygt 2 miljoner kronor stod en av USA:s större möbelfirmor.

1965 Produktionssamarbete med Hagafors Stolfabrik.

1967 Först tekniskt samarbete den 1 januari sedan försäljnings-samarbete den 1 juli med Hagafors Stolfabrik. I praktiken blev det i stort sett bara varumärket kvar av Hagafors Stolfabrik som då lades ned. Hagaforsfabriken var en av Smålands äldsta pinnsstolsfabriker grundad 1863.

1970 Hundraårsjubileum. Den röda tråden i jubileumsfirandet var en hyllning till företagets medarbetare. Hedersgåvor utdelades till 67 trotjänare med mer än 25 års tjänst i företaget.

1972 AB Nässjö Stolfabrik bytte firmanamn till NESTO Möbel AB.

1976 Nässjö stads Elverk övertar kraftförsörjningen till fabriken. Ångmaskinen ställs av och konserveras.

1979 10 September överläts AB Nässjö Stolfabriks produktions- och försäljningsverksamhet på NESTO Möbel AB. NESTO kom sedan att ingå i Wissingsgruppen med huvudkontor och administration. Arne och Bertil Wissing blev företagsledare.

1980-1982 Företaget hyrde sina lokaler av kommunen, men skötte själv underhållet.

1982 Disponent Björn Stålsmeden skänker en större stolsamling till Nässjö kommun i samband med att han lämnar sina uppdrag vid Nässjö Stolfabrik. En mängd modeller från det mer än hundraåriga företagets tillverkning ingår i samlingen.

1986 Liten konkurs (25 %). Norska företaget Sandvik Møbler AS och Gunnar Johansson (chef närmast från Ljushammar) kom in företaget. Sandvik ägde till en början 51 %, men de ökade snabbt sin andel.

1989 Stor konkurs. Företaget skar ner bland de anställda från ca 70 till 13 (varav 8 arbetare). Maskiner sådes ut och företaget konstruerades om. 1990 Norska Sandvik styr ensamt. Bo Ohlsson var platschef och skötte även marknadsföringen.

1991 I december fick de anställda veta att de, som allra längst skulle ha arbete vid företaget, skulle ha det till juli 1992. Konkursen var egentligen 10 december detta år.

1992 Slutgiltig avveckling 3 juli.


1993 En utställning med pinnstolar visas under tre dagar på stolfabriken i Nässjö. Utställningen har tillkommit som en del i ett ALU-projekt.

1994 Kultur- och fritidsförvaltningen köper i maj ångmaskinen som levererat kraft till Nässjö Stolfabrik för 24 000 kr. Maskinen hade annars gått till skrot.

1997 970227 träffas ett avtal mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Nässjö Affärsverk AB (NAV), där NAV anslår 100 000 kr för renovering av ångmaskinen så att den kan tas i drift med tryckluft. I gengäld får NAV ensamrätt att använda ångmaskinen i sin marknadsföring.

Tisdag 27 maj samlas en liten grupp inbjudna av kulturchef Jan Holmquist. Målet med denna kväll är att bilda en förening vars första uppgift är att samla pengar till en restaurering av skorstenen. Ångmaskinen körs för första gången sedan 1976 med hjälp av tryckluft denna dag. Efter ett antal möten i en arbetsgrupp bildas till sist en förening med namnet Föreningen Pinnstolen 1997-06-17. Arnold Ek utsågs till föreningens ordförande.

2000 Länsstyrelsen beviljar bidrag för skorstensrestaureringen och 12ton tegel levereras från Bältabo Tegelbruk inför murningsarbetet.

2001 Restaureringen av skorstenen genomförs. Stolar ur samlingen visas på ”Design” utställningen i Kulturhuset och i Viserums konsthall. 

Kultur- och fritidsnämnden deponerar stolar och arkiv hos Föreningen Pinnstolen, som får i uppdrag att inrätta ett pinnstolsmuseum. Årliga driftsbidrag utlovas.

2002 Bidrag söks och 50.000 kr beviljas för en stolutställning kommande år. En detaljerad renoveringsplan för Ångmaskinen tas fram av Bengt Spade.

2003 Lördag 10 maj hålls seminarium om möbelindustrin på Småländska Höglandet. Söndag 11 maj invigs stolutställningen i gamla Nässjö Stolfabriks lokaler, i samma byggnad som också rymmer ångmaskin och ångpanna. Ca 200 pinnstolar samt fotografier från verksamheten i fabriken ställs ut i museets två våningar. Museet håller öppet söndagar under sommaren.

2004 Succén med utställningen fortsätter och vi håller öppet även under denna sommar. Vi medverkar också på Allmogemarknaden i Jönköping.

2005 Utställningen utökas med Kennert Josefssons samling av kontorsmaskiner från förra århundradet. Utställningen får nu namnet: ”Två utställningar tillsammans”. Länsstyrelsen beviljar bidrag på sammanlagt 350 000 kr för att återställa Ångmaskinsrummet i så ursprungligt skick som möjligt. Renoveringen genomförs.

2006 Arbetet med att renovera Ångmaskinen påbörjas. En mindre, begagnad tryckluftkompressor skänks av Atlas Copco.  Under sommaren körs Ångmaskinen med hjälp av tryckluft vid två tillfällen. Ytterligare utökat öppethållande på utställningen. En konstutställning visas också denna sommar.

2007 Iordningställande av lokal för att kunna visa gamla industrifilmer. Utökning av antalet stolar på stolutställningen. Lördagen den 8 september firade vi vårt 10-års jubileum tillsammans med Pinnens konsthall, som också varit verksamma i tio år på Pinnen.

2009 En större tryckluftkompressor skänks av Nässjö Affärsverk AB. Det möjliggör längre körningar av ångmaskinen.

2011 En souvenir i form av en miniatyr pinnstol i byggsats togs fram. Ett seminarium om hur man återanvänder äldre industribyggnader hölls den 10 november.

2012 Utställningen håller stängt denna sommar på grund av upptäckta fukt- och svampangrepp i lokalens golv.

2013 Denna sommar har utställningen öppet endast vid två tillfällen. En ny fastighetsägare tar över de gamla industrifastigheterna. Annkatrin Lennartsson valdes till ny ordförande i föreningen.

2014 Samtliga stolar, foton och dokumentation magasineras i Nässjö Kommuns förråd. Föreningen försöker förgäves hitta alternativa lokaler efter det att Nässjö Kommun och den nya fastighetsägaren ej har kunnat komma överens om ett nytt hyresavtal. Belysning av skorstenen installeras med hjälp av anslaget från Nässjö Affärsverk AB. Anslaget är därmed förbrukat.

2015 Årsmötet konstaterar att, mot bakgrund av att stolarna nu är magasinerade, att vi inte längre har några lokaler samt att avtalet mellan Föreningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen är uppsagt, Föreningen Pinnstolen inte synes ha någon uppgift och det enda realistiska är att lägga ned föreningen. Beslut tas för första gången att avveckla föreningen.

2016 En ny hemsida börjar utvecklas (den du nu läser). Den ska fungera som ett virtuellt museum för stolar som tillverkats på Nässjö Stolfabrik under årens lopp samt beskriva fabrikens, ångmaskinens och Föreningen Pinnstolens historia. Åke Olsson valdes till ordförande.

2017 Ångmaskinen visas under "Ångans dag", ett samarrangemang med Nässjö Järnvägsmuseum. Kultur- och fritidsförvaltningen diskuterar olika alternativ att ställa ut pinnstolssamlingen. Arbetet med hemsidan fortsätter. Årsmötet uttalar att när hemsidan är färdigställd, pinnstolarna exponeras på ett tillfredsställande sätt och ångmaskinens bevarande är säkrad kommer föreningen att avvecklas och återstående ekonomiska medel fördelas enligt föreningens syften.

2018 Nässjö kommun lämnar driftbidrag till färdigställandet av den nya hemsidan. Föreningen överlämnar ansvaret för drift och underhåll av ångmaskin och kompressorer till Nässjö Järnvägsmuseum, som i sin tur träffar avtal med kommunen. Föreningen överför 20.000 kr till museet.

2019 Föreningen träffar avtal med Kulturgatan Bodafors, där Kulturgatan övertar informationsverksamheten om pinnstolar tillverkade vid Nässjö Stolfabrik. Man övertar också ansvaret för ajourhållning och utveckling av hemsidan. Kulturgatan åtar sig vidare att i samråd med Nässjö kommun ställa ut hela eller delar av den samling pinnstolar som ägs av kommunen. Föreningen överför 20.000 kr av sina medel till Kulturgatan.

2020 På grund av Corona-pandemin ingen verksamhet.

2021 Årsmötet fattar det slutliga beslutet att lägga ner Föreningen Pinnstolen. Föreningen hade under årens lopp byggt upp en ekonomisk reserv med hjälp av medlemsavgifter, kommunala bidrag och tidigare lönebidrag. Årsmötet beslutar att överlämna 100.000 kr till Kulturgatan Bodafors och 40.000 kr till Järnvägsmuseet. En kvarvarande mindre summa skänks till RIA Hela Människan i Nässjö. Föreningens bankkonton i Nordea avslutas.

2022 Föreningen Pinnstolen avregistreras hos Skatteverket och har därmed upphört efter 25 års verksamhet.

En liten byggnad vid en å och ett vattenhjul
Stolmakareverkstaden vid starten i Svenarum 1870.
Ett antal personer i arbetskläder står inför en byggnad
Medarbetare vid Nässjö Pinnstolsfabrik 1947. Stående från vänster: Oskar Johansson, Högberg, Adolf Emanuelsson, Hjalmar Björnlund, Axel Persson, Ture Ek Sittande från vänster: Arnold Ek, Harry Ek, Erik Johansson

Klicka på respektive bild för att få en större visning.